KM YRU Forum 2022 (ปีการศึกษา 2564)

27 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) KM YRU Forum

การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี  

1. การจัดการทักษะการนำเสนอผลงาน Conference For national or international: อาจารย์ ดร.วัชระ  ขาวสังข์, คณะวิทยาการจัดการ

2. แนวทางการดูแลนักศึกษาด้านจิตใจ กับ Together We Can สิงห์เทาชายแดนใต้: อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่สถานประกอบการ: อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ, คณะครุศาสตร์

4. SARABUN-BETA: นายกันตกาล  อุรเคนทร์, สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

5. การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยมือถือ ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ YRU e-Learning เป็นฐาน: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

6. Cake Model: การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal): อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด, คณะวิทยาการจัดการ

7. เรียนภาษาไทยให้บูรณาการ: การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (นำเสนอออนไลน์): นางสาวจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8. การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

9. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: นางสาวดารีนา  อาบูวะ, สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

10. “ร่วมด้วยช่วยกัน” กระบวนการจัดการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจอย่างยั่งยืน: อาจารย์ปิยะดา มณีนิล, คณะวิทยาการจัดการ

11. "นักศึกษาครูภาษาไทยสู่การนำเสนองานวิชาการระดับชาติ" (นำเสนอผ่านออนไลน์), คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12. การเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (แบบกึ่งออนไลน์): นายมะซูรี เจ๊ะเด็ง, คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

13. เครื่องมือพิชิตความสำเร็จของการเก็บข้อมูลทรัพยากรพืช (อปท.): นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี, สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

14. กระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ ของวิสาหกิจชุมชนตำบลนาเกตุ อำเภอโครโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในสถานการณ์โควิด 19: อาจารย์ ดร.วัชระ  ขาวสังข์, คณะวิทยาการจัดการ

15. Certificate: VBA Excel with PowerPoint: นางสาวรอสีตา สอนดี, สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

16. บทเรียนท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์: ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17. บริการวิชาการสร้างยอดขาย 150,000 มาโดยไม่มีงบ... การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง, คณะวิทยาการจัดการ

18. Padlet ช่วยจำ (การจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามงานรายกิจกรรม โดยการใช้โปรแกรม Padlet): นางกาญจนารัศมิ์  เทพณรงค์, สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

19. Happy Life Model: รองศาสตราจารย์อัปสร  อีซอ, คณะวิทยาการจัดการ

20 Checklist งบจังหวัด: นายซูไบดี โตะโมะ, สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้


ประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. เรียนสนุก วิจัยสำเร็จแบบปังปุรีเย่: อาจารย์ ดร.ละออ  มามะ, คณะวิทยาการจัดการ

2. การสอนภาษาอาหรับ 2 แบบออนไลน์ประกอบด้วยอีเลอร์นิ่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง, คณะครุศาสตร์

3. กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนำเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอผ่านออนไลน์) : อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนานวัตกรรม ทางสังคม สำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: อาจารย์ ฮูดาย์ ดูมีแด, คณะครุศาสตร์

5. การสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองในสถานการณ์โควิด-19 Building one's own wellness in a situation of COVID-19: อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ,คณะครุศาสตร์

6. การบูรณาการรายวิชาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและลดภาระงานของนักศึกษา: อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. นวัตกรรมกระบวนการสนทนากลุ่ม...ท่ามกลางวิถีปกติใหม่: รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ, คณะวิทยาการจัดการ

2. " Together Model" : รูปแบบการดำเนินงานการวิจัยด้านชุมชนและท้องถิ่น: อาจารย์ ดร.ยุทธนา  กาเด็ม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ, คณะวิทยาการจัดการ

2. ระบบการฝึกอบรมผ่านระบบคลาวด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา:  อาจารย์ ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์, คณะครุศาสตร์

3. กุญแจแห่งความสำเร็จของงานบริการวิชาการ โดยใช้เครื่องมือ : Design thinking: นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ, สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้


ประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal)

1. ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

2. การประมวลผลข้อมูลสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ (ต้นแบบ) Information Processing for Decision Support system (iPDS-ITAM Prototype): นายมูฮามะ มะสง,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ระบบการให้คะแนนและรายงานผลคะแนน การจัดกิจกรรม KM YRU Forum: นายมะรอเซะ ลาเม็ง, สำนักงานอธิการบดี

4. การจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพ (The Efficiency of Document storage): นางสุขบูรีย๊ะส์  กาจิ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ