ติดต่อเรา

สำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(อาคาร 20 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  
อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทร. 073-299650 , 093-6950309
Email : qa@yru.ac.th