ประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

4 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๔ เม.ย. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นเลขานุการประชุม โดยมีคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และคณะกรรมการ ITA  เข้าร่วมประชุม