อบรมปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564-2565

20 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก