มรย.เข้ารับการประเมินผลงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

26 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันนี้ (๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้ารับประเมินผลงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ นายอับดุลเลาะ ยีปาโละ คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ และนางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล เลขานุการคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ
     สำหรับการประเมินผู้บริหารและหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตามขอบข่าย อำนาจ หน้าที่และบทบาทตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มอบหมายจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลาการประเมิน
     สำหรับกรอบการประเมิน อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย การประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน การเชื่อมโยงของการบริหารหน่วยงานเพื่อตอบสนองต่อพระราชดำริและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและพื้นที่ และการประเมินผลคุณลักษณะและการบริหารงาน