มรย. ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

24 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ นายอับดุลเลาะ ยีปาโละ คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ และนางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล เลขานุการคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับการประเมินผู้บริหารและหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตามขอบข่าย อำนาจ หน้าที่และบทบาทตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มอบหมายจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลาการประเมิน

สำหรับกรอบการประเมิน อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย การประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน การเชื่อมโยงของการบริหารหน่วยงานเพื่อตอบสนองต่อพระราชดำริและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและพื้นที่ และการประเมินผลคุณลักษณะและการบริหารงาน