ผู้บริหาร มรย. ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

7 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๖ ต.ค ๒๕๖๖) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์, Day Care และ กองพัฒนานักศึกษา (ชมรม TO BE Namber ONE,ชมรมจิตอาสา และศูนย์ออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ

ผลการประเมินฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในภาพรวม ผลคะแนน ๔.๖๕ ระดับดีมาก เมื่อแยกตามองค์ประกอบมีผลคะแนนแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ผลคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๕ ระดับดี

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ผลคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ผลคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ ๔ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ผลคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๐ ระดับดี

องค์ประกอบที่ ๖ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับดีมาก

โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมประเมินฯ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ประธานกรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ กรรมการ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ กรรมการ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด กรรมการและ ๕. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการและเลขานุการ