มรย.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

5 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันนี้ (๕ ต.ค.๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ประธานกรรมการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเมินระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับเกณฑ์การประเมินของกลุ่มราชภัฏ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีนโยบาย ด้านที่ ๑ ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี ข้อที่ ๖ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) และระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPeX) ซึ่งจะมีการเริ่มในปีการศึกษา 2566 นี้ ซึ่งทางสำนักงานประกันคุณภาพกำลังดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการเข้าสู่เกณฑ์ใหม่ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน