ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

29 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๓๐ น.สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (แบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์ ดร.สุรเดช  สุวรรณชาตร  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม  มีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ผู้บริหารและบุคลากรจาก ๗ ส่วนเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖