บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมปฏิบัตการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖)  บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมปฏิบัตการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)  โดยมีอาจารย์ ดร.สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากร มีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ บุคลากรด้านประกันคุณภาพ และอาจารย์หลักสูตรทั้งหมด ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑. ร.บ. การปกครองและกฎหมายมหาชน ๒. บธ.บ. ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน ๓. บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ๔. วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ๕. ปร.ด. การสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA