มรย. มอบโล่รางวัลหลักสูตรที่มีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๖)   ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบโล่รางวัลหลักสูตรที่มีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  ในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีหลักสูตรได้รับรางวัล จำนวน ๒๑ หลักสูตร ดังนี้ คณะครุศาสตร์ ได้แก่ ๑.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ๒.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ๓.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๔.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ๕.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ๖.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ๗.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ๑.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๒.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ๓.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน ๔.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ๒.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๓.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้แก่ ๑.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ๔.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ๕.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ๖.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์