สนง.ประกันคุณภาพ ประชุมจัดทำสื่อนำเสนอรับการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพประชุมจัดทำสื่อนำเสนอรับการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุม