อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ