ประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ

แบบสอบถามภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566