มรย. ประชุมชี้แจงประเด็นประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

4 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๔ ก.ย. ๖๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมชี้แจงประเด็นและกระบวนการประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมผู้บริหารทั้ง ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ และผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประชุมชี้แจงประเด็นและกระบวนการประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการ นำเสนอกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย นำเสนอ ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเปรียบเทียบคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการท่านอื่นให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน