คณะวิทยาการจัดการ มรย. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมปินหลางชิง ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล