สาขาการบัญชี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๙ มิ.ย.๒๕๖๖) หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบเกณฑ์การประเมินเครือข่ายราชภัฏ ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต  ศรีสว่างวงศ์    ตำแหน่งประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

๒. อาจารย์สุธิดา  เลขาวิจิตร์                   ตำแหน่งกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

๓. อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ                 ตำแหน่งกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา