หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๙ มิ.ย.๒๕๖๖) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบเกณฑ์การประเมินเครือข่ายราชภัฏ ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    ตำแหน่งประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์         ตำแหน่งกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

๓. อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ                 ตำแหน่งกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคะแนนการประเมิน .... อยู่ในระดับดี