หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๙ มิ.ย.๒๕๖๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร  รอดอาวุธ    ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

๒. อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล              ตำแหน่ง กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

๓. อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ                 ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (๓.๔๐)