หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (๘ มิ.ย.๒๕๖๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง      ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ  ล่าเตะเกะ         ตำแหน่ง กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

๓. อาจารย์ธีรยุทธ  มูเล็ง                      ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องวิจัยและบริการวิชาการ  ชั้น 3๓อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (๓.๘๒)