หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (๗ มิ.ย.๒๕๖๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบปกติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง  วงศ์สุขมนตรี   ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง    ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
๓. อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ            ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (๓.๗๗)