ประชุมบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๗ มิ.ย. ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๓๐ น.สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมบุคลากรสำนักงาน ครั้งที่ ๑ โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม นางสาวฮามีดะห์  ดือราแม หัวหน้างานประเมินคุณภาพ นายมะรอเซะ  ลาเม็ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวอาซมะห์  สามะ  และนายมะรอดี  ลอแม นักวิชาการศึกษา  โดยมีวาระดังนี้ การจัดทำโครงการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการมอบหมายงานให้กับบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพรอบการประเมิน ๒/๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันคุณภาพ