หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกกรมการพัฒนาชุมชน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

6 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๖ มิ.ย.๒๕๖๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบปกติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง    ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

2. อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต                   ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

3. อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ                 ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๕ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.13)