ผู้บริหาร และบุคลากร มรย. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน”

1 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖) สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการฯ ผ่านระบบออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้เข้าใจการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและให้การจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และนำไปสู่การวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินด้านต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการศึกษา และความคุ้มค่า ในการใช้งบประมาณ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 70 คน