ผู้บริหาร และบุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

30 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร และบุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีอาจารย์ ดร.สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฏหมาย  ผู้บริหาร และบุคลากรจาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมอบรม  และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อวิรุทธ์  ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเพื่อให้ดำเนินความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๖ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา