บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

26 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๖ พ.ค.๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 7 ส่วนราชการเข้าร่วม การอบรมในครั้งนี้โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับจัดอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันให้หลักสูตรดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพตามแนวทางของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance AUN-QA) เพื่อเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศอาเซียน และ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) กระตุ้นให้คณะและมหาวิทยาลัยมีความตระหนักในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยังยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีความยินดีและสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกรอบและแนวคิดของ EdPEx ไปพัฒนาและบริหารจัดการคณะ และมหาวิทยาลัยในการจัดเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องตามแนวทาง EdPEx ต่อไป