สำนักงานประกันคุณภาพ มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

24 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๑๕ น. สำนักงานประกันคุณภาพ มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ นางฐานิดา  เดือนจำรูญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณอวิรุทธิ์  ฉัตรมาลาทอง (วิทยากร) และนายมะรอเซะ  ลาเม็ง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๖ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา