โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจัดบรรยายภายใต้หัวข้อ “No Gift Policy จากนโยบายสู่การปฏิบัติ”

4 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ