รายงานการประชุม

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารการประชุม/อบรม

รายงานการประชุมบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประชุมอื่น ๆ