คู่มือ สกอ. และ สมศ.

27 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คู่มือ

คู่มือกการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ.

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ฉบับสถาบันอุดมศึกษา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  NEW
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ระดับอุดมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง 6 สิงหาคม 2561)
NEW

 ตัวบ่งชี้การประเมิน สมศ. รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
 

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553