ทีมผู้บริหาร

18 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

เบอร์ติดต่อ  : 073-299699 ต่อ 10009

อีเมล์  : suradate.s@yru.ac.th


อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ  : 073-299650  (17001)

อีเมล์  : suwimol.i@yru.ac.th


นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม
(หัวหน้างานประเมินคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ  : 073-299650 (17000)

อีเมล์  : hamidah.d@yru.ac.th