ทีมผู้บริหาร

18 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

อาจารย์ ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ

(ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

เบอร์ติดต่อ  : 073-299699 ต่อ 18400

อีเมล์  : [email protected]


อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ  : 073-299650  (17001)

อีเมล์  : [email protected]


นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม
(หัวหน้างานประเมินคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ  : 073-299650 (17000)

อีเมล์  : [email protected]