กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันนี้ลงพื้นที่ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัย(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตรและมีตัวแทนจากกองบริการการศึกษากับสำนักงานบัณฑิตศึกษาและทีมงานประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ 1.1(รายหลักสูตร)ซึ่งผู้บริหาร อาจารย์และตัวแทนหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม