กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

24 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(24 มกราคม 2561) เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันนี้ลงพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัย(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตร มีตัวแทนจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาและทีมงานประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ 1.1(รายหลักสูตร)ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์และตัวแทนหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม