กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะครุศาสตร์

17 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(17 มกราคม 2561) เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันนี้ลงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัย(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตรและมีตัวแทนจากกองบริการการศึกษากับสำนักงานบัณฑิตศึกษาและทีมงานประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ 1.1(รายหลักสูตร)ซึ่งผู้บริหาร อาจารย์และตัวแทนหลักสูตรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม