หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

10 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๐ มิ.ย.๒๕๖๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี คงอินทร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ๓. อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (๓.๒๘)