ประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประเมินผู้บริหาร

แบบสอบถามภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566