หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (๘ มิ.ย.๒๕๖๖) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบออนไซต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง  ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี  จิใจ ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  หนูละออง ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม  ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา