ประชุมชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

20 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(๒๐ มี.ค.๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีเป็นประธานการประชุมชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผ่านกระบวนการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้กระบวนการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นตามกระบวนการประเมิน ในการชี้แจงรายงานผลการประเมินฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการ รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ นำเสนอผลการประเมินผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล ทิพยรัตน์ นำเสนอผลการประเมินผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล อารีย์กุล นำเสนอผลการประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สำนักวิทยบริการฯ และสถาบันวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธรรมสัจการ นำเสนอผลการประเมินผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ นำเสนอผลการประเมินผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย นำเสนอผลการประเมินของอธิการบดี ซึ่งเป็นการรายงานผลการประเมินแบบกึ่งออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน

สำหรับกระบวนการประเมินดังกล่าวได้เก็บจากแหล่งข้อมูล ๔ แหล่ง คือ ประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารและหน่วยงาน ประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ รวมถึงผู้แทนชุมชน/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕) และประเมินจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้านภาวะผู้นำและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร