บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

24 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตร "การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)"โดยมีอาจารย์สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจาก ๗ ส่วนราชการภายในหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู ทรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบ    ด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน สามารถมองเห็นภาพรวมของเกณฑ์ และสามารถนําระบบการประเมิน EdPEx ไปพัฒนาการบริหารจัดการคณะและสถาบัน