โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ในหัวข้อ “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

10 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ