โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อ “การกระทำที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต”

1 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ