ประชุมคณะทำงานโครงการ ITA ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

20 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะทำงานโครงการ ITA ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุม มีคณะทำงาน ITA จาก ๗ ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕