ผู้บริหารและบุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรม เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ( ๔ เม.ย. ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง " มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ"  และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรเดช  สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย เป็นวิทยากรในการอบรม อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สร้างความเข้าใจในประเด็นคำถาม IIT และสร้างการรับรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว