ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความสุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔

26 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๖.๐๐ น.สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการทบทวนคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ๓๗๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความสุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ และทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมประกวดบุคลากร/ผู้บริหารดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔