อบรมปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย" (แบบออนไลน์) (7ก.ย.64)

26 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ