ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)

1 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) QA Helper

หลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

  • ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทรัพยากรสารสนเทศ)

      บริการห้องค้นคว้า ปีการศึกษา 2559 

      ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2559 

      ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2560

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2561

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2562

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2563

      ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2564    

      ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2565  

  • ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกบริการการจัดการเรียนรู้ในระบบ e-learning

       ระบบบริหารจัดการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning)