ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)

1 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) QA Helper

หลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 4

       ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

       รายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอย่งต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี

      ขั้นตอนการับสมัครระบบออนไลน์

      ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

      ประกาศ เรือง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

       ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  • ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

       แผนความต้องการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและทุนต่างประเทศ ประจำปี 2559 -2564 (ฉบับสมบูรณ์)

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

  • ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทรัพยากรสารสนเทศ)

      บริการห้องค้นคว้า ปีการศึกษา 2559 

      ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2559 

      ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2560

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2561

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2562

  • ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกบริการการจัดการเรียนรู้ในระบบ e-learning

       ระบบบริหารจัดการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning)