KM YRU Forum 2020 (ปีการศึกษา 2563)

24 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) KM YRU Forum

ประเด็นที่ 1  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการด้านการวิจัย


ประเด็นที่ 3  การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้


ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 (ตามแนวทางของ ก.พ.ร.)