สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานพัสดุ มรย. อบรมการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA

25 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๕ มี.ค.๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมที่ ๑ อบรมปฏิบัติการการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ/วิธีการ ดำเนินเรื่อง " จัดซื้อจัดจ้าง" จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุจากทุกส่วนราชการ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำหรับการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ให้เป็นมาตราการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ