ประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒ มี.ค. ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุม และมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา