คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ นายอับดุลเลาะ ยีปาโละ คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ และนางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล เลขานุการคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับการประเมินผู้บริหารและหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับประเด็นการประเมิน รวมทั้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของตนเองและหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบแนวปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม